Färg 1:an

 

KLINKERFOG

Cementbaserat fogmedel för klinker och natursten   Klinkerfog
   
För fogning av klinker samt natursten, när fogbredden är mellan 3 - 12 mm.
 
 
   
   
 
 
  SNABBFAKTA:    
  EGENSKAPER   - frostbeständigt
    - värme- och vattenbeständigt
    - obrännbar
    - god slitsstyrka
    - ej för objekt som är ständigt under vatten (t ex pooler)
    - fogfärger kan blandas med varandra
       
  TEKNISK DATA Typ   plast-cement-kvartssand baserat pulver
    Kornstorlek   max. 0,6 mm
         
  FÖRPACKNING   3 och 10 kg:s plasthinkar 20 kg säck
  BEREDNING  
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE
Kiilto Klinkerfog 20 kg 10 kg 3 kg
Vatten 4 l 2 l 0,6 l
FÖR FLEXFOG:      
Kiilto Klinkerfog 20 kg 10 kg 3 kg
Vatten 3,5 l 1,70 l 0,50 l 
Fogförstärkare 0,8 l  0,40 l  0,12 l
  BEARBETNINGSTID   2-3 timmar räknat från vattentillsatsen
Öppentid ca 15 min
  MATERIALÅTGÅNG    1 - 2 kg/m² beroende av fogdimensioner och plattstorlek.
      Se materialåtgång  HÄR
  APPLICERINGSVERKTYG    Gummispackel
  RENGÖRING AV VERKTYG   Redskapen tvättas direkt efter användningen med vatten.
       
  LAGRING   Fogmedlets lagringstid i torra utrymmen är max 1 år i säckar och 2 år i plasthinkar.
  BRANDFARLIGHET   EJ BRANDFARLIGT
       
  Se även burkens/säckens etikett.    
       
  Säkerhetsdatablad kan laddas ner  HÄR    
     
UNDERLAG  
  Underlagen skall vara torra, rengjorda och fria från lösa partiklar.
Fogarna skall vara fria från fästmassa till minst halva plattjockleken.
BRUKSANVISNING  
  Blandning:
Kiilto Klinkerfog blandas med rent, kallt vatten (och eventuellt Fogförstärkare).
Låt mogna 10-15 min, rör om ordentligt och fogningen kan påbörjas.
Färdigblandad fogmedel får ej ytterligare vatten tillsättas.
Massan bör användas inom 2-3 timmar.

Fogning:
Fogningen kan på sugande underlag utföras 1-3 dygn och på täta underlag 3-5 dygn efter plattsättningen.
Före arbetet renas fogarna från eventuellt kakellim eller kakelfix till minst halva plattjockleken.
Fogmedlet appliceras med gummispackel diagonalt över fogarna så att dessa fylles väl.
Därefter strös oblandat fogbruk över fogarna.
Vänta 15 - 30 minuter, beroende på omständigheterna, eller till dess att ett rutmöster från plattorna framträder, varefter ytan rengöres med en fuktig svamp, undvik för mycket vatten så att färgpigment inte spolas bort.
När plattornas yta torkat, görs slutrengöringen med en torr tyglapp eller trassel.
Fogarna skall fuktas 1-3 ggr under det första dygnet.
Undvik för stor färgkontrast vid val av platta och fog.

Obs!
Plattor utan glasyr bör skyddas före fogningen med Kiilto Kakelskydd.
Vid hörn, golvbrunnen och genomföringar används elastisk Kestosil silikonfog.
REKOMMENDERADE ARBETSFÖRHÅLLANDEN   
  Torktiderna påverkas av temperaturen samt luftfuktigheten i rummet.
Rummets och underlagets rekommenderade temperatur +18 - 20º C. Underlagets fuktighet < 90% RF.

Under arbetet bör underlagets, fogmedlets och plattornas temperatur vara över +5°C
ARBETS- OCH
MILJÖSÄKERHET
 
  Färsk massa är alkaliskt och irriterar hud och slemhinnor. Undvik onödig kontakt. Under blandningen rekommenderas andningsskydd. Av produkten kan fås ett separat varuinformationsblad och på produktetiketten finns anvisningar för hantering av produktrester.
OBSERVERA  
  Fogmedlets lagringstid i torra utrymmen är max 1 år i säckar och 2 år i plasthinkar.
Av tillverkningstekniska skäl kan färgerna i färgkartan avvika något från de faktiska produktfärgerna. För fogning i ett utrymme, använd bara fogmedel från en tillverkningssats.
 
Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för produktens kvalitet. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av produkten. På hemsidan www.kilto.se finns de senaste versionerna av Kilto datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.